Strīdi par būvniecību un nekustamajiem īpašumiem

Ko mēs darām?

 • Pārstāvam klientus sarežģītos būvniecības un nekustamo īpašumu strīdos tiesas procesos
 • Pārstāvam būvniecības publisko iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesās
 • Izvērtējam Iepirkumu uzraudzības biroja un tiesu praksi, sniedzam atzinumus
 • Kvalitatīvi sagatavojam tiesvedības un procesuālos dokumentus
 • Sniedzam konsultācijas
 • Organizējam nepieciešamās ekspertīzes
 • Veicam izlīguma pārrunas
 • Palīdzam nodrošināt spriedumu izpildi

Kādos būvniecības strīdos pārstāvam?

 • Par līgumu neizpildi
 • Par defektiem, to rašanās cēloņiem
 • Par garantijas saistībām
 • Par zaudējumu atlīdzināšanu
 • Par kaitējuma nodarīšanu
 • Publisko iepirkumu strīdos

Kādos nekustamo īpašumu strīdos pārstāvam?

 • Kopīpašuma sadales strīdos
 • Īpašumtiesību strīdos
 • Izpirkuma un pirmpirkuma tiesību strīdos
 • Servitūtu un reālnastu strīdos
 • Nomas un īres strīdos
 • Nodarīto zaudējumu un kaitējuma atlīdzināšanas lietās saistībā ar ugunsgrēkiem, īpašumu appludināšanu, ēku un to elementu sabrukšanu, īpašuma defektiem

Pieredze

 • Pašvaldības aģentūras pārstāvība tiesvedībā pret būvuzņēmumu par tilta pār Gauju defektiem.
 • Uzņēmēja pārstāvība tiesvedībā par parāda piedziņu no pasūtītāja par neapmaksātiem būvdarbiem.
 • Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvība tiesvedībā saistībā ar noliktavu ēku sabrukšanu un zaudējumu atlīdzību.
 • Pārstāvība strīdā par kopīpašuma Jūrmalā domājamo daļu reālu sadali.
 • Pārstāvība tiesvedībā par ēkas būvniecības defektiem, dzīvokļa appludināšanu un zaudējumu piedziņu.
 • Vairāk nekā simt privātpersonu pārstāvība tiesvedībā pret zemes īpašnieku lietā par izpirkuma tiesību īstenošanu un zemi zem daudzdzīvokļu ēkas.
 • Prasības celšana Eiropas Cilvēktiesību tiesā par tiesību uz īpašumu pārkāpšanu.
 • Pārstāvība strīdā par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vajadzībām.
 • Pārstāvība strīdā par ceļa servitūta nodibināšanu starp īpašumiem Rīgā.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zemes piespiedu nomas maksas noteikšanu.
 • Īpašnieka pārstāvība tiesvedībā ar SIA “Lattelecom” par telekomunikāciju servitūta telpas uzturēšanai nepieciešamo izdevumu atlīdzināšanu.
 • Pārstāvība tiesvedībā par kopīpašuma izbeigšanu, mājas reālu sadali vai kompensācijas izmaksu.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu piedziņu no mantojumu masas saistībā ar sagruvušu ēku.
 • Draudzes pārstāvība strīdā ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu par īpašumtiesībām uz baznīcas ēku.
 • Namīpašnieka pārstāvēšana tiesvedībā par īres maksas paaugstināšanu īrniekiem.