Strīdi par būvniecību un nekustamajiem īpašumiem

Ko mēs darām?

 • Klientu pārstāvība būvniecības un nekustamo īpašumu strīdos tiesā.
 • Pārstāvība būvniecības publisko iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.
 • Tiesu prakses un Iepirkumu uzraudzības biroja prakses izvērtējums, atzinumu sniegšana.
 • Kvalitatīvas tiesvedības un procesuālās dokumentācijas sagatavošana.
 • Konsultācijas.
 • Ekspertīžu organizēšana.
 • Izlīguma pārrunas.
 • Palīdzība sprieduma izpildes nodrošināšanā.

Kādos būvniecības strīdos pārstāvam?

 • Līgumu neizpilde;
 • Defekti, to rašanās cēloņi;
 • Garantijas saistības;
 • Zaudējumu atlīdzināšana;
 • Kaitējuma nodarīšana;
 • Publisko iepirkumu strīdi.

Kādos nekustamo īpašumu strīdos pārstāvam?

 • Kopīpašuma sadales strīdi;
 • Īpašumtiesību strīdi;
 • Izpirkuma un pirmpirkuma tiesību strīdi;
 • Servitūtu un reālnastu strīdi;
 • Nomas un īres strīdi;
 • Nodarīto zaudējumu un kaitējuma atlīdzināšanas lietas saistībā ar ugunsgrēku, īpašumu appludināšanu, ēku un to elementu sabrukšanu, īpašuma defektiem.

Pieredze

 • Pašvaldības iestādes pārstāvība tiesvedībā pret būvuzņēmumu par tilta pār Gauju defektiem.
 • Pārstāvība strīdā par zemesgabalu robežām.
 • Uzņēmēja pārstāvība tiesvedībā par parāda piedziņu no pasūtītāja par neapmaksātiem būvdarbiem.
 • Uzņēmuma pārstāvība tiesvedībā saistībā ar noliktavu ēku sabrukšanu sniega slodzes dēļ un zaudējumu atlīdzību.
 • Pārstāvība strīdā par kopīpašuma Jūrmalā reālu sadali.
 • Pārstāvība tiesvedībā par ēkas būvniecības defektiem, dzīvokļa appludināšanu un zaudējumu piedziņu.
 • Vairāk nekā simt privātpersonu pārstāvība tiesvedībā pret zemes īpašnieku lietā par izpirkuma tiesību īstenošanu uz zemi zem daudzdzīvokļu ēkas.
 • Prasības celšana Eiropas Cilvēktiesību tiesā par tiesību uz īpašumu pārkāpšanu.
 • Pārstāvība strīdā par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vajadzībām.
 • Pārstāvība strīdā par ceļa servitūta nodibināšanu starp īpašumiem Rīgā.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zemes piespiedu nomas maksas noteikšanu.
 • Īpašnieka pārstāvība tiesvedībā ar SIA “Lattelecom” par telekomunikāciju servitūta telpas uzturēšanai nepieciešamo izdevumu atlīdzināšanu.
 • Pārstāvība tiesvedībā par kopīpašuma izbeigšanu, mājas reālu sadali vai kompensācijas izmaksu.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu piedziņu no mantojumu masas saistībā ar sagruvušu ēku.
 • Draudzes pārstāvība strīdā ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu par īpašumtiesībām uz baznīcas ēku.
 • Namīpašnieka pārstāvēšana tiesvedībā par īres maksas paaugstināšanu īrniekiem.